การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2

   HSK (ระดับ2) เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ 2 ของมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับ A2 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
  ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 2) มีความสามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงมีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม

1.กลุ่มผู้สอบ

  HSK (ระดับ2) สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เทอม(1ปี)และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ

2.เนื้อหาการสอบ

  HSK (ระดับ2) มีทั้งหมด 60 ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟังและข้อสอบการอ่าน

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 55 นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว 5 นาที)

1. การฟัง

 ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยแต่ละคำถามจะมีหนึ่งประโยค ข้อสอบจะมีหนึ่งรูปภาพ ให้ผู้สอบฟังและพิจารณาเนื้อหาที่ได้ยินว่าถูกหรือผิด

 ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ข้อสอบจะมีหลายรูปภาพ ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

   ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะเป็นบทสนทนาระหว่างสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถาม มีตัวเลือกให้สามตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบตามเนื้อหาที่ได้ยิน

   ส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยในแต่ละคำถามจะมีบท 4-5 ประโยคระหว่างสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามหนึ่งคำถาม มีตัวเลือกให้สามตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบตามเนื้อหาที่ได้ยิน

2. การอ่าน

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อสอบมี 2-3 รูปภาพ โดยในแต่ละข้อจะมีหนึ่งประโยค ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้สอดคล้องกับประโยคนั้น

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ในแต่ละข้อจะมี 1-2 ประโยค พร้อมกับเว้นช่องว่างไว้ ให้ผู้สอบเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่3 มีทั้งหมด 5 ข้อ ในแต่ละข้อจะมี 2 ประโยค ให้ผู้สอบพิจารณาประโยคที่หนึ่งและประโยคที่สองว่าตรงกันหรือไม่

ส่วนที่4 มีทั้งหมด 10 ข้อ มี 20 ประโยค ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กัน

(ข้อสอบจะมีพินอินให้ทุกข้อ)

3.การประกาศผลสอบ

  HSK (ระดับ2) ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่านและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น 3 ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน 120 คะแนน      ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ ทั้งนี้ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)