การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1

     HSK(ระดับ1)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งเทียบได้กับระดับ 1 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับ A1 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
     ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 1 มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์พร้อมกับประโยคอย่างง่ายได้ พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไปได้

1.กลุ่มผู้สอบ
HSK(ระดับ1)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-3คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา1เทอม (ครึ่งปี) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ150คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ1)มีทั้งหมด40ข้อแบ่งออกเป็นข้อสอบการฟังและข้อสอบการอ่าน

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 40 นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว 5 นาที)

1. การฟัง

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยเป็นรูปแบบวลีทั้งหมด ในข้อสอบจะมีรูปภาพ 1 รูป ผู้สอบฟังเนื้อหาแล้วพิจารณาว่าถูกหรือผิด

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง มีรูปภาพ 3 รูป โดยเป็นรูปแบบประโยคเดี่ยวทั้งหมด ในข้อสอบมีรูปภาพ 3 รูป ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ในข้อสอบมีรูปภาพหลายรูป ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

ส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยเป็นรูปแบบคนที่หนึ่งพูดประโยค แล้วคนที่สองถามคำถามพร้อมตัวเลือก 3 ข้อ ในข้อสอบมีตัวเลือกข้อละ3ตัวเลือก ผู้สอบฟังเนื้อหาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

2. การอ่าน

ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อสอบทุกข้อจะมีรูปภาพ1รูปและคำศัพท์1คำ ผู้สอบจะต้องพิจารณาว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ในข้อสอบจะมีรูปภาพหลายรูป มีประโยคให้หนึ่งประโยค ผู้สอบดูเนื้อหาจากประโยค แล้วเลือกรูปภาพที่ตรงกัน

ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 5 ข้อ มีคำถาม5คำถามและคำตอบ5คำตอบ ผู้สอบต้องเลือกประโยคที่มีความสอดคล้องกัน

ส่วนที่ 4 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะเป็นรูปแบบประโยคพร้อมเว้นช่องว่างให้เติมคำ ผู้สอบจะต้องเลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

ข้อสอบจะมีพินอินให้ทุกข้อ

3. การประกาศผลสอบ

     HSK(ระดับ1)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และผลคะแนนรวมแบ่งเป็น 3 ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน 120 คะแนน   ซึ่งผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ ทั้งนี้ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)