Breaking News

ความเคลื่อนไหว

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “Work & Life Balance”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้า …

Read More »

โครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครง …

Read More »

วิ่ง 1.5 ไมล์ ทดสอบสมรรถภาพการไหลเวียนหัวใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมท …

Read More »

กิจกรรม GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจก …

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรม IGNITE WU : จัดการชีวิตค้นหาตัวตน ครั้งที่ 3

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจก …

Read More »

ประมวลภาพบรรยายพิเศษเรื่อง “ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดบรรย …

Read More »

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รายวิชา SRE-105 ผู้นำค่ายพักแรม

          การพัฒนาและส่งเ …

Read More »

ประมวลภาพโครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.

ประมวลภาพโครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม …

Read More »

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน ครั้งที่ 2

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวต …

Read More »