Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการ “จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน: Ignite WU”

โครงการ “จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน: Ignite WU”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ “จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน: Ignite WU ” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม และวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการบรรยายเรื่อง “Work & Life Balance for Staff ” และ “Work & Life Balance for Students” วิทยากรโดยนายแพทย์ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนักศึกษาในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิต และการพัฒนาตนเอง(HUM-105) และนักศึกษารายวิชา การจัดการตนเองอย่างชาญฉลาด (GEN60-123) เข้าร่วมจำนวน 119 คน และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน ซึ่งวิทยากรได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยพร้อมกับให้ประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต มีเป้าหมายที่ชัดเจน และรู้จักการใช้เวลาเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆในชีวิต ได้วิธีการคิดบวก นำพลังคิดบวกไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์ของชีวิต

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก