Breaking News

โครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระยะทาง 2.414 กม. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา SRE -100 จำนวน 151 คน ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีการทดสอบวิ่ง 6 รอบสนาม 400 เมตร (2.4 กม.) ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ ความอ่อนตัว หลังกิจกรรมทดสอบมีบริการน้ำดื่มและน้ำเกลือแร่สำหรับนักศึกษา มีการมอบรางวัลโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา สำหรับผู้ที่มีเวลาวิ่ง ดี่ที่สุด 5 อันดับแรกของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล นักศึกษาได้ทราบผลของระดับสมรรถภาพทางกายตนเอง และสามารถร่วมกิจกรรมได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายมากขึ้น

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ได้เก็บภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก