Breaking News

ประมวลภาพบรรยายพิเศษเรื่อง “ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ นักมานุษยวิทยาที่ทำงานด้านความเคลื่อนไหวและการปะทะสังสรรค์ทางสังคมระหว่างจีนกับไทยในปัจจุบัน ภายใต้รายวิชา GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก ซึ่งมีนักศึกษาลงทัเบียนกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30-12.30 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จึงประมวลภาพบรรยากาศให้ชมตามภาพด้านล่างนี้ 

    

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก