Breaking News
Home / การเรียนการสอน / ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รายวิชา SRE-105 ผู้นำค่ายพักแรม

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รายวิชา SRE-105 ผู้นำค่ายพักแรม

          การพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น นอกเหนือ จากการสอนภาคทฤษฎีตามหลักการในรายวิชาต่าง ๆ แล้วกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพกายและใจซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยบูรณาการกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะมีกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การเข้าค่ายพักแรมเพื่อฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้งของรายวิชา SRE-105 ผู้นำค่ายพักแรมนั้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกฝนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเข้าค่ายพักแรม
           สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา SRE -105 ผู้นำค่ายพักแรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของค่ายพักแรม การจัดการค่ายพักแรม ฝึกทักษะกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายพักแรม เช่น การตั้งเต๊นท์ การประกอบอาหาร การละเล่น การเดินป่าศึกษาแหล่งธรรมชาติ การจัดกิจกรรมรอบกองไฟ การบริหารค่ายพักแรมเป็นต้น ซึ่งการเข้าค่ายพักแรมศึกษาธรรมชาตินี้ ได้ดำเนินการทุกภาคการศึกษาและปรับเปลี่ยนสถานที่ไปตามความเหมาะ บริหารกิจกรรมในค่ายที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แก้ปัญหาผ่านการใช้ชีวิตในธรรมชาติ ฝ่าฟันความยากลำบากในลักษณะกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้รับการฝึกฝนทักษะและเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยผ่านกิจกรรมวอร์คแรลลี่ เพื่อฝึกภาวะผู้นำ ทั้งนี้ได้พิจารณาสถานที่ที่ปลอดภัย เหมาะสม ประหยัด และให้นักศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการค่ายพักแรมด้วยตนเอง
          เพื่อให้การเรียนการสอนของรายวิชาผู้นำค่ายพักแรมบรรลุวัตถุประสงค์จัดโครงการค่ายพักแรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 
กิจกรรมศึกษาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น วัดถ้ำเสือ 
กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ "เขาหงอนนาค" เพื่อชมแสงสุดท้ายฝั่งอันดามัน
กิจกรรมหุงข้าวหม้อสนาม
กิจกรรมวอร์คแรลลี่
กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ หาดไร่เลย์ ถ้ำพระนาง เกาะปอดะ เกาะไก่

 

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก