Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ประมวลภาพโครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.

ประมวลภาพโครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.

ประมวลภาพโครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.

ที่จัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2561 ระยะทาง 2.414 กม. จากหอพักลักษณานิเวศ 16 ไปยัง ศูนย์กีฬาในร่ม

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก