Breaking News

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานพบกับ กิจกรรมประกวดทำขนมไทย  การแข่งขันโตวาที  ฉายภาพยนตร์  เกมกีฬา นิทรรศการภาพวิถีชีวิตที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 นิทรรศการความเชื่อ นิทรรศการวัฒนธรรมจีน และผลงานนักศึกษาอื่นๆอีกมากมาย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและความกล้าแสดงออกของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและผลงานที่สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาด้วยกันเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-7567-2654

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก

Check Also

กิจกรรม GE DAY: การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

สาขาวิชาศึกษาทั …