Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ขอเชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

ขอเชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ “Ignite WU: จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน” ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม 1500 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเวทีร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับวิทยากร 4 ท่าน 4 เรื่องราว

1. “สร้างโอกาสให้ตนเอง”
โดย อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. “สร้างความสุขบนศิลปะจัดจาน”
โดย อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. “สร้างโอกาสเห็นโอกาสและไม่ปล่อยโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส”
โดย คุณยุพาวรรณ  ดำรงพิพรรธน์ เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร
4. “ทุกก้าวย่างบนทางที่ต้องก้าวเดิน”
โดย คุณกิตติกร อ่อนจันทร์  เจ้าของไร่เกษมสุข

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังคิดบวก กระตุ้นให้นักศึกษาหันมาสนใจรับฟังกันมากขึ้น รู้จักบทบาทของตนเองในการนำพลังบวกที่มีมาใช้แก้ปัญหา และแสดงพลังร่วมกันผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเวที Ignite WU นี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังบวก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยประสานและขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปลุกจิตสำนึกพลังบวกให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7567-2654 หรืออีเมล patcharee.ma@wu.ac.th

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก