Breaking News

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

2) เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนชื่นชมในระบบคุณค่าของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติและศิลปะ

3) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ให้คุณค่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นโอกาสความสำเร็จของชีวิต และดำรงตนเป็นพลเมืองดีของโลก

4) เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของผู้เรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทในการสื่อสารแต่ละครั้ง

5) เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการบริหารจัดการไปใช้จัดการตนเองทั้งด้านชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสังคม โดยผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและวางแผนชีวิตของตนได้ดีขึ้นด้วยการใช้หลักบริหารจัดการดังกล่าว

6) เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของตนเองด้วยการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณหรือปัญญา

7) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงเร็ว

Facebook Comments