หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษา

ข้อมูลสาธารณะ

ความภาคภูมิใจ

การจัดการเรียนการสอน

5ส

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวกิจกรรม

ข่าววิจัย วิชาการ สัมมนา

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิท

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยและได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสด

Read More »

ข่าวบริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอน (UKPSF) รุ่นโครงการพิเศษฯ ระดับ Fellow

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จึงขอแ

Read More »