• นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21”

ด้วยศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

Read More »