cropped-03-praduu-abbreviation.png
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การรับรองมาตรฐาน UKPSF Senior Fellow
ความเชี่ยวชาญ ชาติพันธุ์วิทยา, กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย, แรงงานข้ามชาติ, มรดกวัฒนธรรม, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, วัฒนธรรมเมือง, วัฒนธรรมบริโภค, เอเชียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2018, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72018, 72002-3
Email somrakmam@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. บูดี้ วาลูโย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การรับรองมาตรฐาน UKPSFFellow
ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2445, 0-7567-2401-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72445, 72401-2
Emailbudi.wa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การรับรองมาตรฐาน UKPSFSenior Fellow
ความเชี่ยวชาญมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาประยุกต์, วัฒนธรรมชายขอบ, วัฒนธรรมศึกษา, วิจัยเชิงคุณภาพ, ชาติพันธุ์วรรณา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2098, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72098, 72002-3
Emailssirip@gmail.com