ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (UKPSF)

 

Senior Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1ผศ. ดร.พัชรี อิ่มศรีภาษาอังกฤษ
2ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะเอเชียศึกษา
Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

Senior Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ภาษาอังกฤษ
2ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกรภาษาอังกฤษ
Fellow
ลำดับที่รูปภาพชื่อ-สกุลหลักสูตร
1อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ภาษาจีน
Facebook Comments Box