ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

ลำดับหลักสูตรชื่อโครงการวิจัยประเภทสัญญารับทุนหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยระยะเวลาดำเนินงานโครงการวิจัยเลขที่สัญญา
1ภาษาไทยการวิเคราะห์การซ้อนคำในพระปฐมสมโพธิกถาและร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกสถาบันวิจัยฯรศ.อนันต์ อารีย์พงษ์อ.อัญมาศ ภู่เพชรก.ค.62 – มิ.ย.63WU62240
2เอเชียตะวันออกตะวันเฉียงใต้พลวัตของชุมชนไทยเชื้อสายจีนในนครศรีธรรมราช ในช่วงสงครามเย็น (พ.ศ. 2500-2530)สถาบันวิจัยฯอ.ดร.สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์ ก.ค.62 – มิ.ย.63WU62238
3ภาษาไทยการพัฒนามัคคุเทศก์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยฯอ.ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใสอ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงก.ค.62 – มิ.ย.63 
4อาเซียนศึกษาVisual Vernacular and Popular Imagery: บทสำรวจเบื้องต้นต่อพัฒนาการความหมายและความสำคัญของโคนิก ในสังคมอินโดนีเซียทศวรรษ 1970-1990สถาบันวิจัยฯอ.เพ็ญศรี พานิชก.ค.62 – มิ.ย.63WU62243
5อาเซียนศึกษานโยบายการจัดการชนกลุ่มน้อยในอินโดนีเซียตั้งแต่ยุคอาณานิคมถึงยุคแห่งการปฏิรูป (1930s – 2010s)สถาบันวิจัยฯอ.ทรรศนะ นวลสมศรีก.ค.62 – มิ.ย.63WU62241
6อาเซียนศึกษาครอบครัวข้ามชาติกับวัฒนธรรมการย้ายถิ่นของครูชาวฟิลิปิโนในสังคมไทย สถาบันวิจัยฯอ.นฤมล กล้าทุกวันก.ค.62 – มิ.ย.63WU62242
7ภาษาอังกฤษพิชิตทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (เขียนตำรา)ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์  ศุภกร1 พ.ค.62 –
30 ม.ค. 64
WU62-002
8ภาษาอังกฤษไขมิติปริศนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยสถาบันวิจัยฯผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร15 ก.พ. 62 –
14 ก.พ.63
WU62223
9ภาษาอังกฤษการใช้ Thai Food Terms Mobile Application เพื่อเขียนแนะนำอาหารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและบริการวิจัยในชั้นเรียน
(ส่วนแผนงาน)
อ.ทัศณีย์ ทัศระเบียบ1 ก.ย. 62 –
28 ก.พ. 63
WUDPL62016
10ภาษาอังกฤษการประยุกต์ใช้ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายในการพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์วิจัยในชั้นเรียน
(ส่วนแผนงาน)
อ.ภูมิ ชาญป้อม1 ต.ค. 62  –
31 มี.ค. 63
WUDPL62015
11ภาษาอังกฤษการศึกษาอิทธิพลของภาษาอังกฤษต่อการปนภาษาในการสื่อสารร่วมสมัยของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลาสถาบันวิจัยฯดร.วรรัตน์ หวานจิตต์

27 ก.ย. 62 –
26 ก.ย. 63

WU62253
12ภาษาอังกฤษโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านกระบวนการวิชาการรับใช้สังคมศูนย์บริการวิชาการอ.ดร.พัชรี  อิ่มศรีอ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์1 พ.ย.61 –
30 ก.ย. 62
 
13ภาษาจีนการศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของนักศึกษาชั้นปีที่สอง สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัยในชั้นเรียน
(ส่วนแผนงาน)
อ.ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์1 พ.ย. 62 –
30 เม.ย. 63
WUDPL62014
14ภาษาจีน“การประยุกต์ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเรียนการสอนวิชาปริทัศน์วรรณกรรมจีน”วิจัยในชั้นเรียน
(ส่วนแผนงาน)
อ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร1 ต.ค. 62 –
31 มี.ค. 63
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และส่งรายงาน 31 มี.ค.63)
WUDPL62012
15ภาษาไทยกลวิธีการทวงงานในภาษาไทย : กรณีศึกษาผู้ฟังที่มีสถานภาพต่างกันสถาบันวิจัยฯอ.ทัดดาว รักมาก

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย.63

WU62255
16ภาษาไทยวาทกรรมการเมืองบนแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2562)สถาบันวิจัยฯอ.พัชรพร สาลี รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ27 ก.ย 62 –
26 ก.ย. 63
WU62254

 

ลำดับหลักสูตรชื่อโครงการวิจัยประเภทสัญญารับทุนหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยระยะเวลาดำเนินงานโครงการวิจัยเลขที่สัญญา
1ภาษาอังกฤษการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการสอบฟังและอ่านโทอิคด้วยกลวิธีการเรียนรู้แบบกำกับตนเองสถาบันวิจัยฯอ.ดร.พัชรี  อิ่มศรี

16 ธ.ค. 62 –
15 ธ.ค. 63

WU63202
2ภาษาอังกฤษUsing speech recognition to improve pronunciation of ESL students, a case study of English Major students at Walailak UniversityสถาบันวิจัยฯMr. Simon Moxon16 ธ.ค. 62 –
15 ธ.ค. 63
WU63203
3ภาษาอังกฤษกลวิธีการทำลายกำแพงการต่อต้านความเป็นอื่นของบันทึกคดีแนวแฟนตาซี จากนวนิยาย เรื่อง The Shape of Water ของ Guillermo del Toro และ Daniel Krausสถาบันวิจัยฯอ.คำแก้ว มณีโรจน์6 ม.ค. 63 –
5 ม.ค. 64
WU63224
4ภาษาอังกฤษผลของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา The Impact of Project-Based Learning on Students’ Learning Process วิจัยในชั้นเรียน
(ส่วนแผนงาน)
อ.ดร.พัชรี  อิ่มศรี1 เม.ย. 63 –
30 ก.ย. 63
WUDPL63001
5ภาษาจีนพฤติกรรมการลงทุนของของชาวจีนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตในช่วง พ.ศ.2560-2562สถาบันวิจัยฯอ.ดร.ภาวเรศ ฟูน้อยอ.ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต16 ธ.ค. 62 –
15 ธ.ค. 63
WU63201
6ภาษาไทย“ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” : บุญรูปแบบใหม่กับการผลิตซ้ำพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สถาบันวิจัยฯอ.อนุชสรา เรืองมากผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต16 ธ.ค. 62 –
15 ธ.ค. 63
WU63206
7อาเซียนศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและการจัดวางสภาวะความเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทยในผลงาน ปากไก่และใบเรือ ของ นิติ เอียวศรีวงศ์สถาบันวิจัยฯอ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล16 ธ.ค. 62 –
15 ธ.ค. 63
WU63204
8ภาษาอังกฤษอิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ในการเรียนภาษาต่างประเทศ : สำรวจความแตกต่างทางภาษาศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษสถาบันวิจัยฯอ.กัญญณัฐ สัคคะนายก

16 มี.ค. 63 –
15 มี.ค. 64

WU63234
Facebook Comments