นักวิชาการ

นางณัฐวรรณ เพ็งบูรณ์
นักวิชาการสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2736, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2736, 2002-3
E - mailnatthawan.kh@wu.ac.th
นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
นักวิชาการสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2654, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2654, 2002-3
E - mailpatcharee.ma@wu.ac.th
นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
นักวิชาการสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2653, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2653, 2002-3
E - mailsukanda.ki@wu.ac.th
นางสาวสุรางคนา สุวรรณโชติ
นักวิชาการสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2656, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2656, 2002-3
E - mailsurangkhana.at@wu.ac.th
นางสาวชนากาญจน์ มะโนเรศ
นักวิชาการสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาจีน)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2652, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2652, 2002-3
E - mailchanakarn.ma@wu.ac.th
Facebook Comments