นักวิชาการ

นางณัฐวรรณ เพ็งบูรณ์
นักวิชาการสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2736, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2736, 2002-3
E - mailnatthawan.kh@wu.ac.th
นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
นักวิชาการสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2653, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2653, 2002-3
E - mailsukanda.ki@wu.ac.th
นางสาวชนากาญจน์ มะโนเรศ
นักวิชาการสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2652, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2652, 2002-3
E - mailchanakarn.ma@wu.ac.th
Facebook Comments Box