สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา (เทนนิส กอล์ฟ บาสเกตบอล เทควันโด ซอล์ฟเทนนิส วอลเลย์บอลและ ว่ายน้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2008, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2008, 2002-3
E - mailpluckhan@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญเอเชียศึกษา สตรีศึกษา รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ผู้หญิงมลายูกับการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2068, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2068 , 2002-3
E - mailptaweelu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฮารีซอล ขุนอินคีรี
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการเรียนการสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2655, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2655, 2002-3
E - mail hareesol.kh@wu.ac.th
อาจารย์ณัญศศรณ์ ขุนสวัสดิ์
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญว่ายน้ำ, โยคะ, การสันทนาการ, การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2020, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2020, 2002-3
E - mailkpiyanut@wu.ac.th
อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา (Biomechanics in Sport)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2065, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2065, 2002-3
E - mailhporamet@wu.ac.th
อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน, การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3842 2060, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2060, 2002-3
E - mail snopphor@wu.ac.th
อาจารย์พัชรพร สาลี
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมไทย, การวิจารณ์วรรณกรรมไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2058, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2058, 2002-3
E - mail phatcharaphorn.sa@wu.ac.th
อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ​
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์, คติชนวิทยา, วรรณกรรมไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2496, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2496, 2002-3
E - mailmanirat.ka@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงตี
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทยสมัยจารีต ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ภาคใต้
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2716, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2716, 2002-3
E - mailpiyachat.su@wu.ac.th
ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (พนักงานสมทบ)
ความเชี่ยวชาญกฎหมาย และปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2076, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2076, 2002-3
E - mailamnuay.yu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ มานุษยวิทยา, สตรีศึกษา, วัฒนธรรมศึกษา, เพศสภาวะกับผู้หญิงมุสลิม, การเจรจาสันติภาพและความมั่นคง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2488, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2488, 2002-3
E - mail mamporn@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา อาภรณ์
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรมศึกษา, สิทธิพลเมือง, การจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจ, ชุมชนการเมืองภาคใต้
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2076, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2076, 2002-3
E - mail avithaya@wu.ac.th
อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์
อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทย, สังคม และวัฒนธรรมล้านนา, มุสลิมภาคใต้ตอนบน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2012, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2012, 2002-3
E - mailmanawat.pr@wu.ac.th
Facebook Comments