สาขาวิชาสังคมศาสตร์

อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ คติชนวิทยา, วรรณคดีไทยตามแนวขนบจารีตนิยม, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, วรรณกรรมวิจารณ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2057, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2057, 2002-3
E - mail theerawat.kl@wu.ac.th, kl.theerawat@gmail.com
รองศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงศ์
ประธานหลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญหลักภาษาไทย, วัฒนธรรมไทย, คติชนวิทยา, ภาษาขอม, ภาษาบาลีสันสกฤต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2013, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2013, 2002-3
E - mailanan.ar@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญมนุษยวิทยา, คติชนวิทยา, ภาษาและวรรณคดีไทย, การเขียนสารคดี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2013, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2013, 2002-3
E - mailboonyong.ke@wu.ac.th
อาจารย์ทัดดาว รักมาก
อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญวรรณคดีไทย, ภาษาไทยประยุกต์, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, วรรณกรรมวิจารณ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2496, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2496, 2002-3
E - mailthatdao.ra@wu.ac.th
อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก
อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญคติชนวิทยา, วรรณคดีไทย, ภาษาไทยประยุกต์, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, วรรณกรรมวิจารณ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2496, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2496, 2002-3
E - mailanutsara.ru@wu.ac.th
อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร
อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญคติชนสร้างสรรค์ วรรณกรรมร่วมสมัย วรรณคดีไทย การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2070, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2070, 2002-3
E - mailanyamas.ph@wu.ac.th
Facebook Comments