SLA Logo Main

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Southeast Asian Studies


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts (Southeast Asian Studies)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คือ การศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมี “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นหน่วยของการวิเคราะห์และการค้นคว้าวิจัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ระบบความคิด ปรัชญา อารยธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีหลักปรั๙ญาเป้าหมาย คือ
1.เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันตอบสนองนโยบายการศึกษาและการพัฒนาประเทศ
2.เพื่อพัฒนาความรู้และการวิจัยในเชิงสหวิทยาการเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3.เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 โดยนักศึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยที่สนใจจะทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯพิจารณา


แนวทางประกอบอาชีพ
นักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัย การผลิตความรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และอาจารย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา


แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม
15,000 บาท/ภาคการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร แผน ก. แบบ ก.1
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 12 หน่วยวิชา (หลักสูตร 5 ปี)
1. หมวดวิชาบังคับ
– กลุ่มวิชาสัมมนา* (2) หน่วยวิชา
2. หมวดวิชาเลือก หน่วยวิชา
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยวิชา
หมายเหตุ *กล่มวิชาสัมมนาไม่นับหน่วยวิชา
หลักสูตร แผน ก. แบบ ก.2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 12 หน่วยวิชา (หลักสูตร 5 ปี)
1. หมวดวิชาบังคับ
– กลุ่มวิชาญาณวิทยา 3 หน่วยวิชา
– กลุุ่่มวิชาความรู้เบื้องต้น* (2) หน่วยวิชา
– กลุ่มวิชาสัมมนา* (2) หน่วยวิชา
2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยวิชา
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยวิชา
หมายเหตุ *กลุ่มวิชาความรู้เบื้องต่น และกล่มวิชาสัมมนาไม่นับหน่วยวิชา
หลักสูตร แผน ข.
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 12 หน่วยวิชา (หลักสูตร 5 ปี)
1. หมวดวิชาบังคับ
– กลุ่มวิชาญาณวิทยา 3 หน่วยวิชา
– กลุุ่่มวิชาความรู้เบื้องต้น* (2) หน่วยวิชา
2. หมวดวิชาเลือก 7 หน่วยวิชา
3. หมวดการค้นคว้าอิสระ 2 หน่วยวิชา
หมายเหตุ *กลุ่มวิชาความรู้เบื้องต้นไม่นับหน่วยวิชา