Home / หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in ASEAN Studies


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (ASEAN Studies)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา มีปรัชญาหลัก คือ ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ด้านภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเชิงสหวิทยาการ สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนได้เพื่อความยั่งยืนและสันติสุข โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีฐานความคิดและเครื่องมือ ในการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างรอบด้าน รวมทั้งเชื่อมโยงกับบริบทโลกได้ อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ของบัณฑิตต่อไปได้อย่างกว้างขวางในหลายสาขาอาชีพ 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา เป็นหลักสูตรส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษานานาชาติ ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560


แนวทางประกอบอาชีพ
1. อาชีพด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย เช่นครู อาจารย์ นักวิจัย นักแปล ล่าม ฯลฯ 
2. อ่าชัพด้านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนข่าว บรรณาธิการ นักเขียนสารคดี ผู้สร้างสรรค์งานด้านสื่อมวลชน ฯลฯ 
3. อาชีพในหน่วยงานราชการทั้งในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ หน่วยงาน องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. อาชีพในวงการธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา เช่น อุตสหากรรมการบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม ล่ามภาษา งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
5. อาชีพสร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาอาเซียนเป็นเครื่องมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น นักเขียน กวี นักเขียนบทภาพยนตร์ ฯลฯ


แนวทางการศึกษาต่อ
บัณฑิตของหลักสูตรสามารถใช้ความรู้ด้านอาเซียนศึกษาต่อยอดสู่การศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้หลายสาขา ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนเป็นใบเบิกทาง

ค่าธรรมเนียม
ชั้นปีที่ 1 – 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 21,600.- บาท 
ชั้นปีที่ 3 – 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 11,600.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 198,600.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 121 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาประเทศศึกษา 24 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 36 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาประเด็นเฉพาะ 16 หน่วยกิต
 

(5) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

  9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 

กิจกรรมของหลักสูตร

 
โครงการ ASEAN Summer Course


โครงการ Study Aboard


กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ


ผลงานแปลหนังสือรวมบทความและนวนิยายภาษาอินโดนีเซียโดยคณาจารย์ของหลักสูตรอาเซียนศึกษา

 


 

 

 

Facebook Comments