เอกลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นเลิศด้านภาษา บูรณาการศาสตร์สู่สากล เป็นหลักด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมภาคใต้

Facebook Comments