Home / 2019 (page 3)

Yearly Archives: 2019

การฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 30 ก …

Read More »